Motto :

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.

Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.

Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

 

Vízia  :

         Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti :

 

 

Obchodná činnosť a poradenstvo pri používaní špeciálnych chemotechnických produktov

 

 

Politika spoločnosti

ALTIS Slovakia s.r.o.:

 

Ø  Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

Ø  Vedenie firmy  bude vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov

Ø  Vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti a získané vedomosti poskytovať ďalej

Ø  Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy

Ø  Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru

Ø  Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek

Ø  Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa normy ISO 9001, ISO 14001

Ø  Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach

Ø  Neustále zlepšovanie manažérskeho systému je zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti a manažment sa zaväzuje neustále podporovať tieto aktivity

Ø  Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia

Ø  Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty

 

Schválil:  Milan Špiriak, konateľ spoločnosti

 

 

Dátum: 14.02.2014                                                         Podpis: Milan Špiriak, v.r.