Ochrana osobných údajov ALTIS Slovakia s.r.o

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť ALTIS Slovakia s.r.o. veľmi dôležitá a preto chceme byť otvorení a transparentný, pokiaľ sa jedná o naše spracovanie vašich osobných údajov. Preto sa naša spoločnosť prísne riadi pravidlami a zákonmi, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov:

Spoločnosť ALTIS Slovakia s.r.o. so sídlom Záturčianská 66, 03601 Martin, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

ALTIS Slovakia s r.o.
Záturčianská 66
036 01 Martin

Obchodný register: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15011/L
Identifikačné číslo spoločnosti: 36419168
Identifikačné číslo DPH: 2021831317
IČ DPH: 2021831317
Konateľ: Milan Špiriak

Prečo používame vaše osobné údaje:

- na spracovanie vášho on-line nákupu, na spracovanie vašich objednávok a vrátení tovaru a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru,
- na spracovanie vašich platieb,
- na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov a záležitostí technickej podpory prostredníctvom emailu, telefónu alebo prostredníctvom sociálnych médií (môžeme sa s vami skontaktovať v prípade problémov s vašou objednávkou),
- aby sme vám mohli po udelení vášho súhlasu posielať marketingové produkty, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonátov a poštou,
- na vytvorenie a spracovanie vášho účtu (história objednávok, informácie o vašich objednávkach, umožníme vám upravovať nastavenie svojho účtu, ukladať tovar do nákupného košíka a jednoduchým spôsobom udržiavať platné a aktuálne informácie,
- na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov,
- na splnenie povinností stanovených právnymi predpismi,
- v prípade cookies používame vaše osobné údaje na uloženie vašich obľúbených produktov.

Kde uchovávame vaše údaje:

- údaje, ktoré o vás zhromažďujeme sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).
- údaje uchovávame v chránenej databáze na našom serveri

Kto má prístup k vašim údajom:

- vaše údaje sa môžu poskytovať tretím stranám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. (napr. banky, niektorí vydavatelia a dodávatelia tovarov). Tieto údaje sú však poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.
- nikdy vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím stranám na marketingové účely. Údaje, ktoré poskytujeme tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie:

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť.

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete nás skontaktovať emailom info@weicon-sk.sk, alebo na telefónnom čísle 043 4220 258, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje v prístupnom formáte.

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď naša firma ALTIS Slovakia s.r.o. spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva naša firma ALTIS Slovakia s.r.o, kedykoľvek okrem týchto situácií:

- máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
- máte nevyrovnaný dlh u našej firmy ALTIS Slovakia s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
- ak existuje podozrenie, že ste zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
- ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme našej firmy ALTIS Slovakia s.r.o.. Naša firma ALTIS Slovakia s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, našu firmu ALTIS Slovakia s.r.o. aby obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

- ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme našej firmy ALTIS Slovakia s.r.o., naša firma obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
- ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, naša firma ALTIS Slovakia s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
- ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
- ak naša firma ALTIS Slovakia s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?