WEICON Anti-seize, montážne pasty

WEICON Anti-seize AS, montážna pasta so zmesou kovov
WEICON Anti-seize ASW, montážna pasta keramická
WEICON Medená montážna pasta